QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ: 1613/BYT-QĐ NGÀY 15/08/1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ: 1613/BYT-QĐ NGÀY 15/08/1997

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ, khám đổi nghề vì sức khoẻ của các công dân Việt Nam vào học ở các trường Đại học, Trung học Chuyên nghiệp trường Dạy nghề và vào làm việc ở các tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà nước, của tư nhân, các tổ chức liên kết liên doanh với nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

20/09/2023 14:50:10 1,522